Zawód dietetyk
Kim jest dietetyk?
Dietetyk jest specjalistą ochrony zdrowia wykwalifikowanym w zakresie żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie zarówno w wymiarze indywidualnego poradnictwa żywieniowego jak i żywienia zbiorowego. Zadaniem dietetyka jest również wielopłaszczyznowa promocja zdrowia i edukacja żywieniowa społeczeństwa.
Wg Klasyfikacji zawodów i specjalności wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparty o Międzynarodowa Standardy ISCO- Klasyfikacja jest narzędziem, który w sposób usystematyzowany grupuje zawody i specjalności występujące na rynku pracy oraz ustala ich symbole i nazwy.
 
Zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji zawód jest  zespołem czynności wyodrębnionym wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Zawód może dzielić się na specjalności. 
 
Zgodnie z założeniami klasyfikacji zawód dietetyk został sklasyfikowany dwustopniowo:
 
Grupa 2 - SPECJALIŚCI
 
W obrębie grupy: Specjaliści do spraw zdrowia wyodrębniono
 
2284     Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia
 
228401       Specjalista dietetyk
228402       Specjalista  żywienia człowieka
 
Grupa 2 - TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL
 
W obrębie grupy: Średni personel do spraw zdrowia wyodrębniono
 
322             Dietetycy i żywieniowcy
 
3220           Dietetycy i żywieniowcy
 
322001      Dietetyk
322002      Technik żywienia i gospodarstwa domowego
 
Pełna Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZSZ): http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html 
 
Natomiast wg Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ) opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, która stanowi podział zawodów nauczanych w systemie oświaty na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej zawód dietetyk odnosi się do otrzymywanego tytułu zawodowego dietetyka po odbyciu odpowiedniej ścieżki edukacji ujętej w ustawie. We wspomnianej klasyfikacji dietetyk znajduje się pod kodem 322001.

copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net