Wytyczne dla autorów
                        
WYTYCZNE DLA AUTORÓW
poniżej w pliku pdf do pobrania

 
CZASOPISMO
Czasopismo Polish Journal of Nutrition jest kwartalnikiem, poświęconym tematyce: żywienia, żywności oraz specyfice pracy w zawodzie dietetyka. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace oryginalne jak i przeglądowe. Celem czasopisma jest prezentacja osiągnięć naukowych z zakresu żywienia i żywności, a także jest propagowanie praktykowanie zawodu dietetyka w oparciu o Evidence-based dietetics practice.
 
WYMOGI PRAWNE
Wydawca posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie lub stosowne licencje do publikowanych artykułów. Przedruk w całości, we fragmentach lub tłumaczenia możliwe są wyłącznie za pisemną zgodą Redakcji.  
Prace oryginalne opisujące doświadczenia na ludziach muszą być zgodne z wymogami Deklaracji Helsińskiej, natomiast w przypadku badań z udziałem zwierząt należy przestrzegać zasad zawartych
w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education wydanych przez New York Academy and Sciences` Adhoc Committee on Animal Research. Wszelkie prace opisujące badania na ludziach lub zwierzętach muszą uzyskać akceptacje lokalnej Komisji Etycznej o czym informacja musi zostać zawarta w tekście. W każdej pracy oryginalnej w której opisano doświadczenia na ludziach, autorzy zobowiązani są do zamieszczenia w tekście informacji o świadomej zgodzie uczestników na udział w badaniu.
Autor/Autorzy nadesłanego artykułu, musi zawrzeć w wiadomości oświadczenie o niepublikowaniu wcześniej danego tekstu, oraz że nie został on złożony do Redakcji innego czasopisma.
W przypadku zaakceptowania tekstu do druku, Autor/Autorzy nieodpłatnie zrzekają się na rzecz Wydawcy majątkowych praw autorskich zgodnie z art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, chyba, że ustalenia pomiędzy Redakcją, a Autorem stanowią inaczej. Wzór stosowanego pisma zostanie przekazany Autorowi/Autorom po nadesłaniu artykułu.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wygłaszane w artykułach oraz materiałach reklamowych.

DOPUSZCZENIE DO DRUKU
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru artykułów do kolejnych numerów. Wszelkie poprawki stylistyczne i korektorskie zostaną przedstawione Autorowi/Autorom przed publikacją tekstu.
W przypadku braku odpowiedzi Autora/Autorów przez 3 dni robocze od wysłania poprawionej pracy, Redakcja przekazuje tekst do druku w zmienionej formie, uznając brak odpowiedzi jako akceptację Autora/Autorów.
Publikowanie w Polish Journal of Nutrition jest bezpłatne, co oznacza, że Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją artykułów, a także nie otrzymują także żadnego wynagrodzenia, chyba że ustalenia indywidualne pomiędzy Redakcją, a Autorem stanowią inaczej.
Artykuły należy przesyłać do Redakcji drogą poczty elektronicznej na adres: kgwozdowski@psdiet.pl
Po wydrukowaniu artykułu, każdy autor otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz autorski czasopisma.

PROCEDURA ZABEZPIECZAJĄCA
Redakcja zgodnie ze standardami określonymi przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prosi Autorów o ujawnianie informacji o osobach i podmiotach, które przyczyniły się do powstania publikacji, zarówno pod względem wkładu rzeczowego, merytorycznego jak i finansowego.
„Ghostwriting” oraz „guest authorship”  są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadku będą demaskowane oraz dokumentowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.)
W celu przeciwdziałania powyższym zjawiskom :
1. Autor/Autorzy publikacji są zobowiązani ujawnić  wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnieni wskazanych danych ponosi składający artykuł.
2. W przypadku finansowania badań wykorzystanych w publikacji autor/autorzy zobowiązany jest podać źródło finansowania.
 
STRUKTURA W ZALEŻNOŚCI OD TYPU PRACY
1.      Prace oryginalne
  • Objętość teksu nie powinna przekraczać 20000 znaków ze spacjami. Tekst prac oryginalnych zaleca się podzielić na pięć części: Wstęp, Materiały i Metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski.
  • Streszczenie w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) i objętości nie przekraczającej 1500 znaków ze spacjami z wyodrębnionymi czterema akapitami: Wstęp, Materiały i Metody,  Wyniki, Wnioski.
2.      Prace poglądowe
  • Objętość tekstu nie powinna przekraczać 20000 znaków ze spacjami.
  • Streszczenie w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) i objętości nie przekraczającej 1500 znaków ze spacjami.
3.      Opisy przypadków
  • Objętość do 8000 znaków ze spacjami.
  • Dla opisu przypadku nie obowiązuje przygotowanie streszczenia.
PODSTAWOWE ELEMENTY PRACY
Tekst powinien być zapisany w formacie WORD z rozszerzeniem „.doc” lub docx. Zalecane jest stosowanie standardowych czcionek o rozmiarze 11-12 punktów.
Każda praca w celu przyjęcia do druku powinna zawierać:
1. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim – powinien być hasłowy, krótki, ujmujący lakonicznie treść artykułu;
2. Nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacjami (pełne nazwy oraz kompletne adresy instytucji);
3. Adres do korespondencji (imię i nazwisko autora, nazwa jednostki, adres, numer telefonu i/lub adres e-mail) autora, do którego będzie wysyłana wszelka korespondencja;
4. Słowa kluczowe (polskie i angielskie) – od 3 do 6 słów;
5. Zgodę wszystkich Autorów na publikację tekstu                            
6. Oświadczenie, że praca nie była wcześniej w całości lub części publikowana w innych czasopismach oraz nie została złożona do innej redakcji
7. Informacja o źródłach finansowania.
8. Prace powinny być przygotowane w języku polskim lub w języku angielskim.      

PIŚMIENNICTWO
Piśmiennictwo – musi zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych w kolejności alfabetycznej nazwisk pierwszych autorów. Kolejne numery piśmiennictwa w tekście należy podawać zgodnie z kolejnością pojawiania się ich w tekście w nawiasach kwadratowych przed znakami interpunkcyjnymi.
  • Czasopisma – kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i inicjały imion, tytuł pracy-kursywą, tytuł czasopisma, rok, tom, numer strony początkowej i końcowej.
  • Książki – kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i inicjały imion, tytuł, wydawca, miejsce i rok wydania.
  • Rozdział w książce – kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i inicjały imion, tytuł rozdziału, nazwiska autorów (redaktorów) książki, inicjały imion, tytuł książki, wydawca, miejsce i rok wydania.
  • Tekst ze strony internetowej – kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i inicjały imion, tytuł, adres internetowy, data odczytania w nawiasach kwadratowych. Jeśli tekst nie posiada autora ani tytułu – adres internetowy i data odczytania w nawiasach kwadratowych
TABELE, RYCINY, FOTOGRAFIE
1.  Skróty należy objaśnić przy pierwszym użyciu w tekście terminu skracanego.
2. Tabele mogą być zamieszczone w tym samym pliku co treść artykułu lub mogą stanowić osobny plik (wówczas należy w tekście wskazać stosowne odnośniki).
3. Ryciny i fotografie mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe.  Powinny być umieszczone w oddzielnych plikach i zapisane w formacie: JPG, PNG lub TIFF o możliwie największej rozdzielczości. Należy je ponumerować wg kolejności pojawiania się w tekście cyframi arabskimi (w tekście należy zaznaczyć odwołania do ilustracji). Wyniki badań laboratoryjnych, normy i odchylenia standardowe muszą być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI.
 
KONFLIKT INTERESÓW
Każdy Autor nadsyłający pracę do publikacji zobowiązany jest do ujawnienia, jeśli występują, wszelkich powiązań (w szczególności finansowych) z firmami, których produkt/usługa mają znaczenie w nadesłanej pracy lub jeśli występują powiązania z firmami konkurencyjnymi do produktów/usług mających znaczenie w pracy. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzje o opublikowaniu pracy, jednakże zostaną zamieszczone w czasopiśmie.
Recenzenci przez rozpoczęciem procesu recenzji również zobowiązani są do ujawnienia, jeśli występują, wszelkich powiązań (w szczególności finansowych) z firmami, których produkt/usługa mają znaczenie w nadesłanej pracy lub jeśli występują powiązania z firmami konkurencyjnymi do produktów/usług mających znaczenie w pracy.
W przypadku  braku konfliktu interesów należy zamieścić adnotację: „Konflikt interesów- brak”. 
Pliki do pobrania:copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net