Regulamin prenumeraty
REGULAMIN PRENUMERATY
POLISH JOURNAL OF NUTRITION
 
1. Sprzedaż prenumeraty kwartalnika Polish Jorunal of Nutrition prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków z siedzibą w Łodzi (90-422) przy ul. Piotrkowskiej 67/18, wpisane do rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408461, zwane dalej Wydawcą.
2. Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu prenumeraty rocznej kwartalnika Polish Jorunal of Nutrition oraz pojedynczych egzemplarzy.
3. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Prenumeratorem.
4. Zamówienia można składać w dowolnym terminie, na adres e-mail: prenumerata@psdiet.pl, poprzez wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.psdiet.pl. W przypadku  błędnego wypełnienia zamówienia, Wydawca informuje Prenumeratora o błędach i zobowiązuje go do ich usunięcia w terminie 7 dni. Po tym terminie, w przypadku braku reakcji ze strony Prenumeratora, Wydawca może uznać zamówienie za nieważne i odstąpić od jego realizacji.
5. Wydawca poinformuje Prenumeratora o przyjęciu zamówienia mailowo lub telefonicznie.
6. Zawarcie umowy pomiędzy Prenumeratorem, a Wydawcą i realizacja zamówienia następuje po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu przedpłaty na wskazany przez Wydawcę rachunek bakowy. Na dokonanie przedpłaty Prenumerator Klient ma czternaście dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Wydawcę. Nie ma możliwości zakupienia egzemplarzy w formie płatności „za pobraniem”.
7. Wydawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty oraz przyjęciu zamówienia.
8. Cena prenumeraty/egzemplarza uwzględnia koszty przesyłki wyłącznie na obszarze Polski. Wysyłka do innych krajów ustalana jest każdorazowo indywidualnie pod adresem: prenumerata@psdiet.pl. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia z wysyłką poza granice Polski.
9. Zakupione egzemplarze wysyłane są zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie www.psdiet.pl. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Prenumeratora niewłaściwych lub niepełnych danych wysyłki. W przypadku podania błędnego adresu, koszt ponownej wysyłki pokrywa Prenumerator.
10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania operatorów pocztowych za pośrednictwem których wysyłana jest Prenumerata.
11. Złożenie zamówienia u Wydawcy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Prenumeratora niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Wydawcy.
12. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Dietetyków z siedzibą w Łodzi przy ul. Wileńskiej 38. Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom z nim współpracujących odpowiedzialnym za realizację zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 22 lipca 2002 roku. Prenumerator ma możliwość, wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych w dowolnym czasie poprzez kontakt z Wydawcą.
13. Wydawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.
14. Wydawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zmówienia telefonicznie bądź mailowo.
15. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia oraz przewidywanym czasie jej wznowienia.
16. W przypadku wystąpienia niezgodności przesłanego egzemplarza z umową, reklamowany egzemplarz wraz z pismem określającym niezgodności, należy odesłać na adres: Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Polish Journal of Nutrition, ul. Wileńska 38, 94-011 Łódź. W przypadku reklamacji adresem właściwym do kontaktu jest: prenumerata@psdiet.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od wpływu reklamacji. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa powyżej pozostawia się bez rozpoznania. W żadnym wypadku odpowiedzialność Wydawcy nie może przekroczyć kwoty odpłatności wadliwego egzemplarza.
17. W okresie czternastu dni od daty otrzymania pierwszego egzemplarza prenumeraty, Prenumerator ma prawo do jego zwrotu zwrotu bez podania przyczyn i odstąpienia od umowy prenumeraty, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W takim przypadku Prenumerator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Wydawcę na piśmie (listownie lub poprzez e-mail). Wydawca w ciągu czternastu dni dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Prenumeratora.
18. Odstąpienie od umowy może być sporządzone w dowolnej formie, natomiast musi uwzględniać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Prenumeratora (imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz numer faktury- jeśli została wystawiona). Wydawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji odstąpienia od umowy (telefonicznie lub poprzez e-mail).
19. W przypadku zakupu pojedynczych i/lub archiwalnych numerów, Prenumeratorowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po wysłaniu przez Wydawcę danego egzemplarza.
20. Aktualny cennik egzemplarzy oraz prenumerat dostępne są na stronie www.psdiet.pl. Ceny egzemplarzy oraz prenumerat oferowanych przez Wydawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że są oznaczone jako ceny netto z dodatkową informacją o stawce podatku.
21. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prenumeraty znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
22. Przedstawiona przez Wydawcę oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
23. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Prenumeratora. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Wydawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
24. Wydawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie internetowej Wydawcy www.psdiet.pl. Wydawca może określić inny termin wejścia w życie zmian Regulaminu, nie wcześniejszy jednak niż dzień ich publikacji.
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy dla siedziby/miejsca zamieszkania powoda.
26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2015r.copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net