Regulamin
Regulamin
Zjazdów Regionalnych Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków

 
§1.
Postanowienia ogólne

 

1. Zjazdy Regionalne organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, zwane w dalszej części Regulaminu Zjazdami, odbywają się w terminie i miejscu wskazanym przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
2. Organizatorem Wydarzeń jest Polskie Stowarzyszenie Dietetyków. z siedzibą w Łodzi (ul. Piotrkowska 67/18, 90-422 Łódź).
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe i obowiązują wszystkich Uczestników.
4. Uczestnikami Zjazdów mogą być przede wszystkim członkowie Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków tj. dietetycy, doradcy żywieniowi, studenci wybranych kierunków studiów, osoby chcące ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu.
5. W ramach Zjazdów mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne, warsztatowe oraz wystawa firm sponsorskich. Wykłady sponsorowane, Organizator zobowiązuje się wyodrębnić w osobnej sesji.
6. Oficjalny serwis internetowy wszystkich Zjazdów znajduje się pod adresem: www.psdiet.pl.

 
§2.
Uczestnictwo w Wydarzeniu

 

1. Warunkami uczestnictwa w Zjazdach są:
a) Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej.
b) W przypadku większej liczby uczestników aniżeli ilość przewidzianych miejsc o zakwalifikowaniu na Zjazd decyduje kolejność zapisów.
2. Udział w Zjazdach jest bezpłatny dla członków Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.
3. Uczestnikiem Zjazdów jest osoba, która uczestniczy w sesji naukowo-dydaktycznej, edukacyjnej, warsztatowej oraz do terminu wskazanego przez Organizatora zgłosiła swoje uczestnictwo za pośrednictwem serwisu www.psdiet.pl oraz jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków (mającym opłaconą składkę członkowską za rok bieżący).
4. Osoba nie będącą członkiem PSD może uczestniczyć w Zjeździe Regionalnym wyłącznie raz.
5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem serwisu internetowego www.psdiet.pl upływa w dniu wskazanym przez Organizatora.

 

§3.
Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu

1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Zjeździe powinna być dokonana w formie pisemnej lub drogą poczty elektronicznej.
2. Brak zgłoszenia rezygnacji może skutkować odmową zapisania na inny Zjazd. 
 

§4.
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia w formie pisemnej.
3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§5.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Zjazdach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Zjazdów.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Zjazdami.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.psdiet.pl.
7. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.psdiet.pl.
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net