REGULAMIN
Regulamin
zjazdów naukowych, szkoleń, konferencji
 
§1.
Postanowienia ogólne
1. Konferencje, szkolenia, zjazdy naukowe organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, zwane w dalszej części Regulaminu Wydarzeniami, odbywają się w terminie i miejscu wskazanym przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
2. Organizatorem Wydarzeń jest Polskie Stowarzyszenie Dietetyków. z siedzibą w Łodzi (ul. Piotrkowska 67/18, 90-422 Łódź).
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w danym Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
4. Uczestnikami Wydarzeń mogą być dietetycy, specjaliści do sp. żywienia, studenci kierunków medycznych, lekarze, a także wszystkie osoby zainteresowane omawianą tematyką, chyba że w odniesieniu do danego wydarzenia Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, podejmie zdecyduje inaczej.
5. W ramach Wydarzeń mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne, warsztatowe oraz wystawa firm sponsorskich. Wykłady sponsorowane, Organizator zobowiązuje się wyodrębnić w osobnej sesji.
6. Oficjalny serwis internetowy wszystkich Wydarzeń znajduje się pod adresem: www.psdiet.pl.

§2.
Uczestnictwo w Wydarzeniu
1. Warunkami uczestnictwa w Wydarzeniu są:
a) Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej.
b) Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
c) W przypadku większej liczby uczestników aniżeli ilość przewidzianych miejsc o zakwalifikowaniu na Wydarzenie decyduje kolejność wpłat.
2. Opłatę za udział w należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach przesyłane będą do uczestników po dokonaniu Rejestracji.
3. Organizator wystawi fakturę tytułem dokonanych wpłat po wcześniejszej informacji przekazanej przez uczestnika drogą poczty elektronicznej na adres kgwozdowski@psdiet.pl.
4. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba, która uczestniczy w sesji naukowo-dydaktycznej, edukacyjnej, warsztatowej bez własnej prezentacji oraz do terminu wskazanego przez Organizatora zgłosiła swoje uczestnictwo za pośrednictwem serwisu www.psdiet.pl  oraz dokonała przelewem opłaty przewidzianej dla uczestnika.
5. Uczestnikiem, który wygłasza prezentacje własną, jest osoba, która uczestniczy w sesji naukowo-dydaktycznej, edukacyjnej lub warsztatowej z prezentacją własnego autorstwa, zakwalifikowaną przez stosowny Komitet,  o czym będzie poinformowana przez Organizatora najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia. Ponadto muszą zostać spełnione warunki określone w punkcie 4.
6. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Wydarzeniu.
7. Koszt udziału w Wydarzeniu, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
8. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem serwisu internetowego www.psdiet.pl upływa w dniu wskazanym przez Organizatora.

§3.
Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu
1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Wydarzeniu powinna być dokonana w formie pisemnej lub drogą poczty elektronicznej.
2.  Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14 dniu przed rozpoczęciem Wydarzenia lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
 
§4.
Opłaty
1. Stawki opłat za uczestnictwo w Wydarzeniu są zamieszczone na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem www.psdiet.pl
2. Płatnikiem (adresatem rachunku) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Wydarzeniu.
3. Brak uregulowania należności za udział w Wydarzeniu w terminie podanym przez Organizatora, upoważnia go do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 
 §5.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia w formie pisemnej.
3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6.
Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
2. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Wydarzenia.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.psdiet.pl.
9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.psdiet.plcopyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net