Październik-Grudzień 04 (06) 2016
Wydanie Październik-Grudzień 04 (06) 2016 Polish Journal of Nutrition: 
Kalendarium
Kinga Wiśniewska
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi konferencjami, szkoleniami i innymi wydarzeniami, które w najbliższych tygodniach odbędą się na terenie całej Polski. Na wielu z wymienionych wydarzeń będzie można znaleźć stoisko naszego czasopisma. Szczególnie zapraszamy na konferencje i zjazdy organizowane i wspierane przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków.

Program edukacyjny
Redakcja Polish Journal of Nutrition prezentuje kolejną edycję programu edukacyjnego dla dietetyków, akredytowanego przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków.

Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica
Aneta Gwozdowska
Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica potwierdziła, że jest to największy zjazd dietetyków i specjalistów z zakresu żywności i żywienia w Polsce. Nie przeszkodził w tym wcześniejszy niż zazwyczaj, termin zjazdu, który przypadł na 17-18 marca 2017 roku. Niezmiennie miejscem obrad była aula 1000 w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nad organizacją wydarzenia czuwało Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, wspierane przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki była okazją do spotkania 800 dietetyków, studentów, lekarzy oraz pracowników naukowych z całej Polski.

Streszczenia wybranych badań naukowych
Damian Parol
Streszczenia badań przedstawione w opracowaniu, mają na celu zachęcenie czytelników do dalszych poszukiwań w wybranych tematach. W opracowaniu omówiono badania dotyczące wpływu spożycia wody na kształtowanie diety, wpływu suplementacji antyoksydantami na wydolność, problemach z płodnością mężczyzn na diecie wegetariańskiej, a także nieceliakalnej nietolerancji glutenu. Należy podkreślić, że budowanie rzetelnej wiedzy naukowej powinno opierać się na analizie wielu doniesień naukowych i nie należy wyciągać jednoznacznych wniosków na podstawie pojedynczych publikacji.

Bezpieczna dla pacjentów i pozbawiona ryzyka praca dietetyków- procedury prawne i administracyjne
Michał Grabiec
Dopuszczenie do udziału w rozprawie sądowej osoby niedysponującej wymaganymi kwalifikacjami (adwokata, radcy prawnego lub aplikanta do tych zawodów) także mogłoby stanowić poważne zagrożenie dla reprezentowanego klienta. Podobnie jest w przypadku zawodu dietetyka, którego profesjonalne wykonywanie wymaga zdobycia określonej wiedzy. Same umiejętności fachowe często nie wystarczają jednak do bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Wiele zakładów usługowych czy gabinetów specjalistycznych musi bowiem spełniać określone i precyzyjnie opisane wymogi stawiane przez ustawy.


Zastosowanie benfotiaminy w różnych zespołach chorobowych
The use of benfotiamine in various diseases
Irena Bubko
Zakład Biochemii i Biofarmaceutyków, Narodowy Instytut Leków

Słowa kluczowe: benfotiamina, prowitamina B1/protiamina, difosforan/pirofosforan tiaminy, TDP, terapia, neuropatia cukrzycowa, neuropatia alkoholowa, nefropatia cukrzycowa, bóle neuropatyczne, retinopatia cukrzycowa, kardiomiopatia cukrzycowa, choroby naczyń krwionośnych, stany zapalne, POChP, astma oskrzelowa, alergia, choroby neurodegeneracyjne.

Keywords: benfotiamine, provitamin B1/prothiamine, diphosphate/thiamine pyrophosphate, TDP, diabetic neuropathy, diabetic nephropathy, diabetic retinopathy, diabetic cardiomyopathy, vascular diseases, inflammation, COPD, bronchial asthma, allergy, neurodegenerative diseases


Streszczenie
Benfotiamina jest prowitaminą B1, nazywaną również protiaminą. Chemicznie benfotiamina jest monofosforanem S-benzoilotiaminy i w odróżnieniu od związku macierzystego ma otwarty pierścień tiazolowy. Jest zaliczana do tiolowych pochodnych tiaminy. Aktywną fizjologicznie formą benfotiaminy i tiaminy jest difosforan/pirofosforan tiaminy, tj. TDP, i głównie do tej formy ulegają przemianie w organizmie zarówno sole tiaminy rozpuszczalne w wodzie, jak i benfotiamina rozpuszczalna w tłuszczach. Benfotiaminę cechuje wielokierunkowe działanie: przeciwutleniające, immunomodulujące, przeciwzapalne, antyalergiczne i przeciwnowotworowe. Jest ona mniej toksyczna niż rozpuszczalne sole tiaminy i cechuje ją lepszy indeks terapeutyczny. Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku sugerowano, aby tiaminoterapia była prowadzona z użyciem benfotiaminy z uwagi na profil farmakokinetyczny i aby była preferowana w terapiach bardziej niż rozpuszczalne w wodzie sole tiaminy. Liczne doniesienia naukowe informują o szeregu zachorowań, w których skutecznie można zastosować benfotiaminę, są to: neuropatie cukrzycowa i alkoholowa, bóle neuropatyczne, cukrzycowe nefropatie, retinopatie, kardiomiopatie, choroby naczyń krwionośnych, stany zapalne, POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), astma oskrzelowa, alergia i choroby neurodegeneracyjne.

Summary
Benfotiamine is a provitamin B1, also called the prothiamine. Chemically, benfotiamine is a S-benzoylthiamine O-monophosphate and has an open thiazole ring, unlike the parent compound. It is known as a thiol-type thiamine derivatives. A physiologically active form of benfotiamine and thiamine is a diphosphate/thiamine pyrophosphate, i.e. TDP. Both water-soluble thiamine salts and fat-soluble benfotiamine are mainly converted to this form in the body. Benfotiamine is characterized by multidirectional activities: antioxidant, immunomodulatory, anti-inflammatory, anti-allergic and anti-cancer. It is less toxic than soluble thiamine salts, and it is characterized by a better therapeutic index. Since the 1990s, it has been suggested that thiaminotherapy should be carried out using benfotiamine due to the pharmacokinetic profile and that it should be selected in therapies rather than water-soluble thiamine salts. Numerous scientific reports indicate the number of diseases in which benfotiamine has a favourable effect. These diseases include: diabetic and alcoholic neuropathies, neuropathic pains, diabetic nephropathies, retinopathies and cardiomyopathies, vascular diseases, inflammation, COPD (chronic obstructive pulmonary disease), bronchial asthma, allergy and neurodegenerative diseases. 


Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w stwardnieniu rozsianym – przegląd piśmiennictwa
The role of polyunsaturated fatty acids omega-3 in multiple sclerosis - a literature review
Marta Dąbrowska-Bender
Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Słowa kluczowe: kwasy tłuszczowe omega-3, kwasy tłuszczowe omega-6, DHA (kwas dokozaheksaenowy), EPA (kwas eikozapentaenowy), kwas arachidonowy, stwardnienie rozsiane
Keywords: omega-3 fatty acid, omega-6 fatty acid, DHA (docosahexaenoic acid), EPA (eicosapentaenoic acid), arachidonic acid, multiple sclerosis

Streszczenie
Stwardnienie rozsiane (SM, sclerosis multiplex) jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego o nieznanej etiologii. Liczne badania wskazują na istnienie wielu powiązanych ze sobą czynników genetycznych i środowiskowych sprzyjających powstawaniu tej choroby. Od lat poszukuje się także związku między SM a określonymi składnikami diety, które mogą modyfikować naturalny jego przebieg. W licznych badaniach dowiedziono, że przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia może korzystnie wpływać na procesy istotne dla rozwoju choroby, jak również na występowanie dolegliwości towarzyszących SM. Także zaostrzenie niektórych objawów SM jest wiązane z określonymi składnikami diety. Ponadto uważa się, że spośród wszystkich składników pożywienia istotny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego, w tym rozwój i przebieg SM, mają tłuszcze. W badaniach epidemiologicznych wykazano, że głównie niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 korzystnie wpływają na przebieg tej choroby. Z kolei nadmiar w diecie nasyconych kwasów tłuszczowych oraz kwasu arachidowego wiąże się prawdopodobnie z większą zapadalnością na stwardnienie rozsiane. Celem artykułu jest przedstawienie dostępnych badań wskazujących na związek między spożyciem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 a występowaniem i przebiegiem SM.
 
Summary
Multiple sclerosis (MS, multiple sclerosis) is a chronic autoimmune disease of the central nervous system of unknown etiology. Numerous studies point to the existence of many interrelated genetic and environmental factors for the emergence of this disease. For many years he sought the relationship between MS and certain components of the diet, which can modify its natural course. Many studies have demonstrated that the principles of proper nutrition can favorably affect the processes essential for the development of the disease, as well as the occurrence of symptoms associated with MS. Also make certain MS symptoms are associated with specific components of the diet. It is further considered that, of all the components of a food appreciable effect on the immune system in the development and course of MS are fats. Epidemiological studies have shown that especially the essential fatty acids omega-3, favorably affect the course of the disease. On the other hand, excess dietary saturated fatty acids and arachidonic acid may be associated with a higher incidence of multiple sclerosis. The aim of the article is to present the available research suggests a link between consumption of polyunsaturated fatty acids omega 3 and the occurrence and course of MS.


Baby-led weaning – co wiadomo o tym podejściu do żywienia niemowląt? Przegląd literatury
Baby-led weaning – what do we know about this approach? Review of literature
Małgorzata Jackowska
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie; Fundacja Promocji Karmienia

Słowa kluczowe: żywienie niemowląt, baby-led weaning, rozszerzanie diety niemowląt
Keywords: infant feeding, baby-led weaning, complementary feeding, weaning
Streszczenie
Baby-led weaning (BLW) to coraz popularniejszy, szczególnie wśród rodziców, sposób rozszerzania diety niemowlęcia. Zakłada, że dziecko, osiągając fizyczną gotowość do samodzielnego karmienia, może skutecznie uzupełniać swoją dietę, opartą do tej pory na mleku, mając możliwość samodzielnego jedzenia. Podawanie dziecku produktów „do rączki” to element tradycyjnego rozszerzania diety niemowlęcia, jednak w przypadku BLW zakłada się, że jest to jedyna metoda podawania dziecku jedzenia, a karmienie łyżeczką następuje bardzo rzadko. Cały proces rozszerzania diety odbywa się w tempie, w którym dziecko uczy się jeść samodzielnie i stopniowo posiłki stałe zastępują karmienie mlekiem. Zwykle zarówno pojedyncze posiłki jak i cały proces rozszerzania diety trwa dłużej, niż gdy dziecko jest karmione przez rodzica lub opiekuna. Nauka samodzielnego jedzenia wymaga nabrania wprawy w chwytaniu, żuciu i przełykaniu kęsów jedzenia. Przez cały okres rozszerzania diety dziecko powinno mieć możliwość picia mleka matki lub mieszanki mlekozastępczej według swoich potrzeb. Dostępnych jest coraz więcej publikacji naukowych dotyczących BLW i wpływu tego postępowania zarówno krótko- jak i długoterminowo na zdrowie i nawyki żywieniowe dziecka. W poniższym opracowaniu, w oparciu o dostępną do tej pory literaturę, omówione zostały: geneza BLW, założenia i praktyczne zasady postępowania, obserwowane i potwierdzone korzyśc,i a także obawy wynikające ze stosowania BLW.
 
Summary
Baby-led weaning (BLW) is an increasingly popular way of introducing solids to an infant, especially amongst parents. Its main assumption is that an infant who has reached physical readiness to feed on his own is able to efficiently supplement his diet, based so far solely on milk, with additional meals, being given the opportunity to eat on his own. Giving a child food to eat by hands is an element of the traditional way of introducing solids, but BLW assumes it as the only way of providing food to the child and spoon feeding is used only sporadically. The whole process of introducing solids is guided by the pace in which the child learns to eat on his own and gradually solid meals are replacing milk feedings. Usually, single meals as well as the whole process of introducing solids take more time this way than when the infant is fed by his parent or caregiver. Learing to eat on one’s own demands gaining skillfulness in grasping, chewing and swallowing bites of food. Throughout the whole process of introducing solids the child should be provided the opportunity to drink mother’s milk or formula according to his needs. There is an increasing number of scientific publications concerning BLW and its impact on both short- and long-term health and eating habits of the child. In the article below, dicussed on the basis of the literature available so far, are: origins of BLW, its assumptions and practical rules of conduct, observed and confirmed benefits as well as concerns resulting from its implementation.
 
 
Analiza właściwości fizykochemicznych oleju z kokosa (Cocos nucifera L) oraz przegląd dostępnych danych literaturowych dotyczących jego potencjalnego wpływu na zdrowie
Urszula Somow
Fundacja Szkoła na Widelcu

Słowa kluczowe: olej kokosowy, MCT, kwasy tłuszczowe
Keywords: coconut oil, MCT, fatty acids
 
Streszczenie
Olej kokosowy jest produktem o rosnącej popularności i wielu powszechnie przypisywanym właściwościom korzystnym dla zdrowia. Profil kwasów tłuszczowych oraz wysoka kaloryczność oleju kokosowego może jednak budzić zastrzeżenia, stojąc w sprzeczności z większością rekomendacji żywieniowych. W niniejszej pracy dokonano przeglądu dostępnych badań naukowych, pozwalających na analizę właściwości oraz potencjalnego wpływu na zdrowie oleju kokosowego.
 
Summary
Coconut oil is a product that is growing in popularity and has many attributed health benefits. However, the fatty acid profile and high calorific content contradicts much of today's dietary advice. This paper seeks to highlight the both the potential positive and negative impacts that this increased consumption of coconut oil may have on our health, based on the most recent research available.
 copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net