Patronat
 
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków zaprasza do występowania o patronat osoby, organizacje i instytucje, które realizując własne projekty przyczyniają się do promocji i rozwoju dietetyki w Polsce.
 
 
Patronat Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
  • O patronat Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków może ubiegać się każdy, kto organizuje wydarzenie, które posiada szczególną rangę edukacyjną, naukową,  kulturalną, społeczną lub promocyjną, a jego charakter jest bezpośrednio związany z zakresem działalności Stowarzyszenia. 
  • Prośbę o patronat  (wniosek do pobrania na dole strony) należy dostarczyć najpóźniej, na co najmniej 30dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia, pocztą na adres: 
             Polskie Stowarzyszenie Dietetyków 
             ul. Piotrkowska 67/18, 
             Łódź 90-422


            lub mailowo na adres: 
            aszczepanik@psdiet.pl


  • Prośba o patronat powinna zawierać  uzupełniony wniosek (do pobrania na dole strony) oraz odpowiednie załączniki (plan wydarzenia /materiały promocyjne).
  • Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.
  • PSD w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku podejmuje decyzję o objęciu patronatem lub decyzję odmowną i przesyła odpowiednią informację Organizatorowi drogą pocztową oraz  e-mailem. 
  • PSD ma prawo odmówić objęcia patronatem  wydarzenia bez podania przyczyn.
  • W przypadku wydarzeń cyklicznych, patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
 
Co daje patronat Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
 
  • Podkreśla rangę wydarzenia.
  • Daje możliwość umieszczenia logo Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków na wszystkich materiałach promujących wydarzenie.
  • Pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej PSD.
 
Zalecenia dotyczące wniosku o patronat Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
 
W złożonym przez organizatora wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:
 
Informacja o organizatorze przedsięwzięcia:
  • Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy;
  • Adres korespondencyjny Wnioskodawcy, nr telefonu, adres e-mail;
  • Krótka charakterystyka Wnioskodawcy (typ jednostki, profil działalności, strona internetowa, dotychczas zrealizowane, najważniejsze, inicjatywy itp.)
Informacja o realizowanym przedsięwzięciu:
 
  • Nazwa wydarzenia;
  • Termin i miejsce;
  • Cel;
  • Opis zawierający informacje o zasięgu terytorialnym, liczbie uczestników i cykliczności przedsięwzięcia;
  • Dostępność przedsięwzięcia dla uczestników (wstęp wolny, impreza biletowana)
  • Partnerzy lub współorganizatorzy;
  • Objęcie  patronatem PSD  wcześniejszych edycji;
  • Program (w formie załącznika).
 
W przypadku otrzymania honorowego patronatu, na przygotowywanych materiałach reklamowych powinno znaleźć się logo PSD, które zostanie przesłane po otrzymaniu decyzji.
 
Pliki do pobrania:copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net