Kwiecień- Czerwiec 02 (04) 2016
Wydanie Kwiecień-Czerwiec 02 (04) 2016 Polish Journal of Nutrition:


Wywiad z Wojciechem Kosakowskim- Przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
Przemysław Nowak
DO POBRANIA NA DOLE SPISU TREŚCI!

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica
Aneta Gwozdowska

Prawne formy wykonywania działalności gospodarczej w zawodzie dietetyka
Michał Grabiec

Dieta paleo- krytyczne spojrzenie
Paleo diet- a critical review
Dorota Szostak-Węgierek
Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Słowa kluczowe: dieta paleo, skuteczność, potencjalne skutki uboczne
Key words: paleo diet, efficacy, potential side effects

Streszczenie:
Zasady diety paleo wzorowane są na modelu żywienia człowieka w epoce kamiennej. Jest to dieta niskowęglowodanowa, bogatobiałkowa, o niskiej zawartości wapnia, a wysokiej żelaza i retinolu. Struktura dostarczanych przez nią kwasów tłuszczowych odpowiada obowiązującym zaleceniom.
Dotychczas przeprowadzone badania kliniczne sugerują korzystny wpływ diety paleo na sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka oraz parametry metaboliczne związane z otyłością i cukrzycą. Badania te jednak obejmowały bardzo małą liczbę uczestników i były krótkotrwałe. Skuteczność diety paleo nie jest więc wystarczająco udowodniona. Odległe skutki tego modelu żywienia nie są znane. Niepokój budzi potencjalny niekorzystny jego wpływ na ryzyko osteoporozy, niewydolności nerek, zwłaszcza u chorych na cukrzycę, a ponadto także raka jelita grubego. Jej wpływ na ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 też nie jest jasny. Wieloletnie stosowanie diety paleo może być więc potencjalnie niekorzystne dla zdrowia.
W odróżnieniu od paleodiety, modele żywienia oparte na zasadach diety śródziemnomorskiej mają udowodnioną skuteczność w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i zespołu metabolicznego, a także w profilaktyce nowotworów. Zostało to wykazane w wielu dużych badaniach prospektywnych, randomizowanych badaniach klinicznych i metaanalizach z tych badań, obejmujących niekiedy nawet setki tysięcy uczestników.

Abstract:
Paleo diet is based on dietary habits of humans living in Paleolithic Age. It is a low carbohydrate, high protein diet, its calcium content is low, and that of iron and retinol high. The structure of fatty acids is consistent with current recommendations.
Clinical trials that have been performed until now suggest its beneficial effect on cardiovascular risk factors and metabolic characteristics related to obesity and diabetes. However, these studies involved very small numbers of participants and were short-term. Therefore efficacy of paleo diet is not sufficiently proved. Its long term effects are not known. There is a concern about its potential unfavourable influence on the risk of osteoporosis, renal insufficiency, especially in diabetic patients, and also colorectal cancer. Its role in type 2 diabetes development is not clear. Thus long term use of paleo diet may be potentially harmful for health.
On the contrary to the paleo diet, diet models based on the pattern of the Mediterranean diet have proven efficacy in prevention and treatment of cardiovascular disease, hypertension, diabetes and metabolic syndrome, as well as in cancer prevention. This was confirmed in numerous large prospective studies, randomised clinical trials, and meta-analyses of such investigations, that involved even hundreds of thousands of participants

Terapia dietetyczna wybranych wrodzonych wad metabolizmu - część 3 (zaburzenia oksydacji kwasów tuszczowych - MCADD, LCHADD i VLCADD)
Diet therapy of selected inborn errors of metabolism - part 3 (fatty acids oxidation defects- MCADD, LCHADD and VLCADD)
Ewa Ehmke vel. Emczyńska-Seliga
Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

Słowa kluczowe: wrodzone wady metabolizmu, zaburzenia oksydacji kwasów tłuszczowych, ograniczenia dietetyczne, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, suplementacja
Key words: inborn errors of metabolism, fatty acids oxidation defects, dietary restrictions, medium chain triglycerides, supplementation

Streszczenie:
Wrodzone wady metabolizmu to grupa chorób uwarunkowanych genetycznie. Można rozróżnić wśród nich choroby leczone poprzez ograniczenia dietetyczne. Dietę bardzo niskotłuszczową wprowadza się w wybranych zaburzeniach oksydacji kwasów tłuszczowych. W artykule opisane zostaną deficyt LCHAD i VLCAD. Dodatkowo poruszony będzie problem deficytu MCAD. Szczegółowo przedstawione zostaną zalecenia dietetyczne wraz z przykładowym jadłospisem, stosowana suplementacja, dostępne na rynku polskim mieszanki mleczne oraz preparaty sprowadzane na import docelowy, dostarczające do diety średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

Summary:
Inborn errors of metabolism are a group of genetic diseases. Few of them can be treated with dietary restrictions. Very low-fat diet is important in fatty acid oxidation defects. This article will describe LCHAD and VLCAD deficiency. In addition, problem of MCAD deficiency will be included. Furthermore, article will present dietary recommendation with exemplary menu, recommended supplementation, milk formulas available on polish market and products brought for direct import with medium chain triglicerides.

Rozszerzanie diety dziesięciomiesięcznego niemowlęcia karmionego piersią- studium przypadku
Małgorzata Jackowska
Dietetyk

Wybrane działania lecznicze zielonej herbaty i jej ekstraktów
Selected therapeutic effects of green tea and its extracts
Klaudia Malikowska
Dietetyk

Słowa kluczowe: otyłość, cukrzyca, działanie przeciwnowotworowe, trawienie, wchłanianie
Key words: obesity, diabetes, anticancerogenic activity, digestion, absorption

Streszczenie
Zielona herbata jest szeroko znana z korzystnego wpływu na zdrowie człowieka, dlatego też zyskuje coraz więcej zwolenników. Cechuje się wysoką zawartością flawonoidów o działaniu przeciwutleniającym. Do związków tych zaliczamy katechiny oraz ich pochodne, jak na przykład galusan epigalokatechiny, który jest nawet 20 razy silniejszym antyoksydantem niż witamina C. Ponadto zielona herbata zawiera garbniki, alkaloidy (kofeinę), witaminy (np. A, C, kwas foliowy) i składniki mineralne (wapń, fluor, magnez, mangan). Różnice w zawartości wymienionych składników wynikają z długości parzenia oraz miejsca pochodzenia herbaty. Ze względu na imponujący skład zielona herbata może wspomagać redukcję masy ciała oraz wykazywać między innymi działanie przeciwcukrzycowe i przeciwnowotworowe. W niniejszej pracy opisano wybrane właściwości zielonej herbaty, oparte na aktualnych danych literaturowych.
 
Abstract
Green tea is widely known for its beneficial effects on human health, therefore gaining more and more supporters. This beverage characterizes a high content of flavonoids, which are reported to have antioxidant properties. These compounds include catechins and their esters. One of which epigallocatechin gallate. is up to 20 times more powerful antioxidant than vitamin C. Furthermore, green tea contains tannins, alkaloids (caffeine), vitamins (eg. vitamins A, C, folic acid) and minerals (calcium, fluoride, magnesium, manganese). The differences in the content of these components is the length of brewing and the place of origin of tea. Due to its impressive composition, green tea may aid in a body mass reduction, and exert antidiabetic, anticancerogenic activities. This paper overviews the selected properties of green tea, based on current literature data.
Trudności związane z karmieniem u dzieci- selektywność jedzenia, odmowa jedzenia, 
zaburzenia karmienia
Feeding difficulties among children - food selectivity, food, refusal, feeding disorders
Katarzyna Bąbik
Uniwersytet SWPS, Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Słowa kluczowe: trudności w karmieniu, odmowa jedzenia, selektywność jedzenia, zaburzenia karmienia, stosowana 
analiza zachowania
Key words: feeding difficulties, food refusal, food selectivity, feeding disorders, applied behavior analysis

Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi problemu związanego z trudnościami w karmieniu u dzieci. 
Poprzez trudności w karmieniu rozumie się selektywne jedzenie, odmowę jedzenia oraz zaburzenia karmienia. 
Poszczególne definicje oraz ich geneza zostaną przedstawione w dalszej części. W Polsce trudności związane 
z karmieniem są nadal niedoceniane i brakuje kompleksowego systemu opieki. W artykule zostanie przedstawiony 
model systemu efektywnej pracy oraz interwencje, które obecnie są wykorzystywane podczas terapii w przypadku 
wystąpienia tego problemu u dzieci.
 
Abstract
The aim of this article is to make the reader familiar with the problem of feeding difficulties among the children. 
Feeding difficulties are understood as food selectivity, food refusal or feeding disorders. Their definitions and 
etiology will be presented later in this articl. In Poland, the feeding difficulties are still undervalued and there
is a lack of complex care system. The model of the efficient help system, as well as available interventions which
are implemented during therapy in children with feeding difficulties will be presented.

Dietoterapia otyłości- od prehistorii do czasów współczesnych
Nutritional therapy of obesity - from prehistory to modern times
Agata Krasińska, Bogda Skowrońska
Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Słowa kluczowe: historia medycyny, otyłość, dieta, dietoterapia
Key words: history of medicine, obesity, diet, nutritional therapy
Streszczenie
W czasach prehistorycznych nadmierna masa ciała, zjawisko niezwykle rzadkie , stanowiła obiekt kultu i fascynacji. Dopiero myśliciele starożytnej Grecji zaczęli postrzegać otyłość jako stan chorobowy. Czasów starożytnych sięgają także początki dietetyki i leczenia żywieniowego. Słowo „dietetyka”, wywodzące się z greckiego diaita (sposób życia, utrzymanie życia), oznaczało zachowania składające się na sztukę zdrowego stylu życia, a nie tylko określony sposób odżywiania. Warto przypomnieć, że dieta była wówczas najważniejszą gałęzią medycyny, a także pierwszym sposobem leczenia wielu chorób. Jej naczelną zasadą była harmonia – równowaga we wszystkich sferach życia codziennego człowieka. Pierwsze doniesienia o dietoterapii otyłości także sięgają czasów antycznych, a najznakomitszym promotorem zdrowego stylu życia był ojciec medycyny – Hipokrates. Przez lata, wieki i tysiąclecia zmieniało się postrzeganie otyłości przez społeczeństwo: od fascynacji po troskę, oburzenie czy nawet obrzydzenie. Sposoby zwalczania nadwagi również ewoluowały; dietoterapia dojrzewała przez wieki. Inaczej traktowano ten problem w czasach starożytnych czy średniowieczu, odmiennie w czasach nowożytnych, a jeszcze inaczej leczymy ją dziś, w dobie globalnej epidemii otyłości.
 
Abstract
In prehistoric times excessive body weight, a rare and unique phenomenon was the object of worship and fascination. It was the ancient Greek thinkers who began to see obesity as a medical condition. Ancient times involved also the beginning of dietetics and nutritional therapy. The word dietetics is derived from the Greek diaita - a way of life, to maintain life, so the concept means all the behaviors that make up the art of a healthy lifestyle, not just a certain way of eating. It is worth recalling that the diet was the most important branch of medicine, as well as the first treatment for many diseases. Its chief principle was harmony - a balance in all areas of everyday life of every human being. The first reports about diet therapy of obesity dates back to the ancient times and the most remarkable promoter of healthy lifestyle was the father of medicine - Hippocrates. Over the years, centuries and millennia the perception of obesity in society have changed. From fascination, concern and outrage to disgust. Ways to combat overweight also evolved; nutritional therapy matured over the centuries. We treated this problem variously in ancient times and the Middle Ages, unlike in modern times, and yet we treat it differently today, in the era of the global epidemic of obesity.copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net