Grudzień-Marzec 01(03) 2016
Wydanie Grudzień-Marzec 01 (03) 2016 Polish Journal of Nutrition:


Wywiad z Dr hab. Dorotą Szostak-Węgierek
Aneta Gwozdowska

Marketing usług dietetycznych
Kamil Gwozdowski1, Aneta Gwozdowska1,2, Wojciech Kosakowski1
1Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, 2Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Współistnienie zespołu metabolicznego, zaburzeń odżywiania oraz nerwicy- przypadek kliniczny
The coexistence of metabolic syndrome, eating disorders and neurosis
Hanna Stolińska-Fiedorowicz
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

Słowa kluczowe: zespół metaboliczny, zaburzenia odżywiania, psychodietetyka
Key words: metabolic syndrome, eating disorders, psychodietetic

Znaczenie soi w kontekście gospodarki hormonalnej, płodności i zdrowia mężczyzn
Damian Parol
Dietetyk

Słowa kluczowe: soja, izoflawony sojowe, genistyna, daizena, nowotwory prostaty, jakość nasienia, płodność, zdrowie sercowo-naczyniowe, organizmy modyfikowane genetycznie
Keywords: soybean, soy isoflavones, genistein, daidzein, prostate cancer, semen quality, fertility, cardiovascular health, genetically modified organisms

Streszczenie
Soja i jej przetwory nie są szczególnie popularne w Polsce, a mimo to budzą liczne kontrowersje, które są związane z wpływem soi na gospodarkę hormonalną człowieka, szczególnie mężczyzny. Niepokojących dowodów dostarczają badania na gryzoniach oraz dwa opisy przypadków mężczyzn, którzy doświadczyli zaburzeń hormonalnych pod wpływem diety bogatej w soję. Celem tej pracy jest zebranie dowodów naukowych dotyczących właściwości zdrowotnych soi, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu izoflawonów sojowych na gospodarkę hormonalną mężczyzn, jakość nasienia i płodność, ryzyko nowotworów prostaty oraz chorób sercowo-naczyniowych. Poruszona zostanie kwestia obecności soi modyfikowanej genetycznie na polskim rynku.

Summary
Soybean and its products are not particularly popular in Poland, yet they raise several controversies that are associated with the impact of soy on endocrine, especially men endocrine. At the same time soy is widely consumed in Asia for thousands of years. Studies on rodents and two case reports of men who experienced hormonal disorders due to the consumption of a diet rich in soy, provided some distrurbing evidence. The aim of this study is to collect scientific evidence on the health benefits of soy, with particular consideration on the effect of soy isoflavones on men endocrine, semen quality and fertility, the risk of prostate cancer, cardiovascular diseases. Also, there will be raised the question of the presence of genetically modified soy on the Polish market.

Terapia dietetyczna wybranych wrodzonych wad metabolizmu- część 2
Diet therapy of selected inborn errors of metabolism- part 2

Ewa Ehmke vel Emczyńska-Seliga
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Słowa kluczowe: wrodzone wady metabolizmu, wady metabolizmu aminokwasów, acydurie organiczne, zaburzenia cyklu mocznikowego, ograniczenia dietetyczne, suplementacja
Key words: inborn errors of metabolism, aminoacidopathies, organic acidurias, urea cycle disorders, dietary restrictions, supplementation
 
Streszczenie
Wrodzone wady metabolizmu to grupa chorób uwarunkowanych genetycznie. Można wyróżnić wśród nich choroby leczone poprzez ograniczenia dietetyczne. Dietę niskobiałkową wzbogaconą w preparaty aminokwasowe wprowadza się w zaburzeniach metabolizmu aminokwasów, acyduriach organicznych oraz defektach cyklu mocznikowego. W poniższym artykule przybliżone zostaną: choroba syropu klonowego, tyrozynemia typu I, homocystynuria, acyduria propionowa, metylomalonowa, izowalerianowa, glutarowa typu I, 3-metylokrotonyloglicynuria i hiperamonemia. Ponadto szczegółowo zostaną omówione zalecenia diety niskobiałkowej z przedstawieniem norm dla poszczególnych chorób.

Summary
Inborn errors of metabolism are a group of genetic diseases. Few of them can be treated with dietary restrictions. Low-protein diet enriched in amino acid formulas are used in inborn errors of amino acid metabolism, organic acidurias and urea cycle disorders. This article will present maple syrup urine disease, tyrosinemia type I, homocystinuria, propionic, methylmalonic, isovaleric and glutaric type I acidemias, 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency and hyperammonemia. In addition, it will discuss recommendations and guidelines for low protein-diet. 
 
Rola dietetyka w leczeniu jadłowstrętu psychicznego
Role of the dietician in the treatment of anorexia nervosa
Maria Sobieszek, Magdalena Krupa
Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania

Słowa kluczowe: anoreksja, rola dietetyka, żywienie, umiejętności psychologiczne
Key words: anorexia nervosa, the role of dietitian, nutrition, psychological skills  

Streszczenie
Anoreksja to choroba, której istotą są zaburzenia łaknienia na podłożu psychicznym. Jej etiologia jest złożona i związana ze współwystępowaniem czynników biologicznych, psychologicznych oraz społecznych. Leczenie jest skomplikowane i wymaga współpracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, w skład którego wchodzą m.in. psychiatra, psycholog, psychoterapeuta i dietetyk. Dla specjalisty praca z osobą borykającą się z jadłowstrętem psychicznym stanowi wielkie wyzwanie. Wymaga nie tylko dużej wiedzy dotyczącej żywienia, ale także umiejętności i kwalifikacji z zakresu psychologii.
 
Summary
Anorexia is an eating disorder strictly associated with mental ill-being of affected person. Etiology is very complex and based on concomitance of biological, psychological and social factors. The treatment is complicated and requires the cooperation of interdisciplinary team of experts such as: psychiatrist, psychologist, psychotherapist and dietician. The role of dietician is a significant aspect of treating anorexia. For the specialist alone working with a person who suffer from anorexia is a real challenge as it requires not only an expertise in nutrition but also vast knowledge and skills in the field of psychology.

Edukacja żywieniowa kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci- badanie opinii dietetyków w Polsce
Ewa Borek1, Anna Sitek1, Magdalena Kołodziej1, Kamil Gwozdowski2, Aneta Gwozdowska2,3, Wojciech Kosakowski2
1Fundacja MY Pacjenci, 2Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, 3Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Spożycie napojów energetyzujących wśród studentów różnych kierunków
Consumption of energy drinks among students of different fields of study
Mateusz GRAJEK1, Anna ROGALSKA2
1Studium doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2Studium doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Słowa kluczowe: studenci, napoje energetyzujące, spożycie
Keywords: students, energy drinks, consumption

Streszczenie 
Wstęp. Napoje energetyzujące pojawiły się pod koniec zeszłego stulecia i prawie natychmiast zrobiły furorę na polskim rynku wśród młodych osób. Podstawowym efektem działania tych specyfików na organizm ludzki jest podtrzymanie wysokiej aktywności psychofizycznej. Cel badania. Celem badania była odpowiedź na pytanie: Jak kształtuje się spożycie napojów energetyzujących wśród młodych osób? Materiał i metody. Badanie przeprowadzone zostało w formie anonimowego kwestionariusza (okres: kwiecień–czerwiec 2013 r.). Zebrano 250 ankiet, które poddano szczegółowej analizie w programie Statistica 10. Wyniki. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, jaka jest skala zjawiska i poziom spożycia napojów energetyzujących. Zauważono, że napoje te chętniej spożywane są przez studentów z kierunków biomedycznych niż z kierunków społeczno-ekonomicznych (4 razy częściej – biorąc pod uwagę codzienne spożycie – 8% vs 2%) Wykazano również, że zachowania żywieniowe respondentów nie są właściwe – aż 30% ankietowanych nie spożywało śniadań, a prawidłową regularność przyjmowania posiłków zachowywało jedynie 32% osób. Wnioski. Napoje energetyzujące stanowią poważny problem zdrowia publicznego, głównie ze względu na fakt, iż coraz częściej sięgają po nie nie tylko osoby aktywne fizycznie, ale również młodzież.
 
Summary: 
Introduction. Energy drinks appeared at the end of the last century, and almost immediately caused a sensation on the Polish market among young people. The primary effect of these specifics on the human body is to maintain high psychophysical activity. Objective. The aim of this study was to answer the question: What is the consumption level of energy drinks among young people? Materials and methods. The survey was conducted in the form of an anonymous questionnaire (period: April-June 2013). Collected 250 questionnaires were analyzed using Statistica 10. Results. Based on the collected data, the scale of the phenomenon and the level of consumption of energy drinks were found – It was noted that these beverages are consumed willingly by the students of biomedical fields compared to the socio-economic trends (4 times more often given daily intake – 8% vs. 2%) The survey's results showed that the feeding behavior of the respondents is not appropriate – 30% of respondents did not eat breakfast, and eating the correct regularity characterized only 32% of people. Conclusions. Energy drinks are a major public health problem mainly due to the fact that not only physically active, but also young people intake them more often than in the past.copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net