UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż ze względu na zmianę Zarządu oraz regulaminu przyjęć w poczet członków Stowarzyszenia, zapisy zostają wstrzymane do dn. 01.10.2014r. Prosimy o niedokonywanie wpłat za członkostwo, bez jasnej informacji z naszej strony o konieczności dopełnienia tej formalności.

Członkiem zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków może zostać obywatel RP lub krajów Unii  Europejskiej, który akceptuje postanowienia statutu oraz założenia programowe Stowarzyszenia, pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów organizacji oraz spełnia następujące kryteria:
 • posiada pełnię praw publicznych i pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada udokumentowane wykształcenie z zakresu dietetyki i żywienia
 • złoży deklrację członkowską i zostanie przyjęty w poczet członków zwyczajnych na mocy uchwały zarządu
Studenci również mogą być przyjęci w poczet członków natomiast zobligowani są do corocznego potwierdzania kontynuacji studiów poprzez okazanie ważnej legitymacji studenckiej.

Zapisy do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków odbywają się w trzech etapach:
 1. Wypełenienie formularza rejestracyjnego na stronie www.psdiet.pl.
 2. Opłacenie rocznej opłaty członkowskiej (dokonywanej za rok bieżący)- obecnie 50zł
 3. Potwierdzenie zgłaszanych kwalifikacji.
Decyzja o przyjęciu wydawana jest w przeciągu 30 dni od daty dopełnienia wszystkich formalności.

Po prawidłowym wykonaniu wszystkich trzech kroków, dana osoba otrzyma:
 • Certyfikat oraz odpis potwierdzający przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków;
 • Bezpłatny dostęp do serwisu PSDIET.PL przez cały okres przynależności do Stowarzyszenia;
 • Zniżki na eventy i konferencje organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków;
 • Zniżki i rabaty udzielane przez sponsorów Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków;
 • Po uprzedniej zgodzie wykorzystywaniu dóbr Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych.
Na członku Stowarzyszenia ciążą również następujące obowiązki:
 • Przestrzeganie i realizacja zadań statutowych i regulaminów Stowarzyszenia;
 • Realizowanie programów i uchwał Stowarzyszenia;
 • Regularne opłacanie składek członkowskich;
 • Postępowanie nieuchybiające godności członka Stowarzyszenia, a w szczególności rezygnacja z uczestnictwa w przedsięwzięciach, które byłyby sprzeczne z celami statutowymi;
 • Dbanie o dobre imię oraz mienię Stowarzyszenia.
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net